Tietoa tekijänoikeudesta

Tekijänoikeus näytelmäkirjailijan ja käsikirjoittajan näkökulmasta

Miten ja kenelle tekijänoikeus syntyy?

Sillä, joka on luonut kirjallisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. Tekijänoikeus syntyy samanaikaisesti teoksen kanssa. Tekijänoikeuden saa itsenäisen ja omaperäisen teoksen luonut henkilö eikä teoksen rekisteröintiä tarvita. Teoksia ovat esimerkiksi käsikirjoitukset, kirjat, näytelmät, tv-ohjelmat ja elokuvat. Tieto, idea tai rakenne ei saa tekijänoikeudellista suojaa. Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle eli ihmiselle, ei koskaan juridiselle henkilölle, kuten yritykselle.

Mitä tekijänoikeus suojaa?

Tekijänoikeus antaa luovan teoksen tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksensa käytöstä. Ilman tekijän lupaa teoksesta ei saa valmistaa kappaleita eikä sitä saa esittää tai julkisesti näyttää tai myydä, lainata tai vuokrata yleisölle. Teosta ei saa myöskään saattaa yleisön saataville muunneltuna, sovitettuna tai käännöksenä ilman tekijän lupaa.

Mikä on suojan kesto?

Tekijänoikeus on voimassa niin kauan kuin tekijä elää ja 70 vuoden ajan hänen kuolinvuotensa päättymisestä. Tekijänoikeus on henkistä omaisuutta, joka periytyy samalla tavoin kuin muukin omaisuus. Jos tekijä on kuollut ja kuolemasta on kulunut vähemmän kuin 70 vuotta, teoksen käyttöön on siis saatava lupa oikeudenhaltijalta.


TEKIJÄNOIKEUS: TALOUDELLISET JA MORAALISET OIKEUDET

Mitä tekijänoikeus on?

Tekijänoikeus koostuu erilaisista oikeuksista, jotka ovat laadultaan (a) taloudellisia tai (b) moraalisia:

Taloudelliset oikeudet ovat tekijän yksinoikeuksia, joista siis ainoastaan tekijä voi määrätä. Taloudellisiin oikeuksiin kuuluu (1) kappaleiden valmistaminen ja (2) teoksen saattaminen yleisön saataviin.

Moraalisten oikeudet on tarkoitettu suojaamaan tekijän persoonallisuutta. Moraalisiin oikeuksiin kuuluu (1) isyysoikeus ja (2) respektioikeus.

Taloudelliset oikeudet

Kappaleiden valmistaminen tarkoittaa teoksen aineellistamista eli fyysisen muodon antamista teokselle, kuten kirjallisten teosten osalta käsikirjoitus ja kirja tai esim. elokuvan ja ohjelman osalta tallenne. Kappaleen valmistamisena pidetään sen valmistamista kokonaan tai osittain ja millä keinolla ja missä muodossa tahansa.

Teoksen saattaminen yleisön saataviin tarkoittaa kirjallisten teosten osalta teoksen välittämistä yleisölle, julkista esittämistä tai teoksen levittämistä yleisön keskuuteen. Teoksen välittämiseen yleisölle sisältyy myös yleisön mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana. Teoksen julkinen esittäminen on muuta kuin teoksen esittämistä yksityisessä käytössä eli esimerkiksi teoksen esittäminen teatterissa on teoksen julkista esittämistä. Tilaisuus, jossa on yleisöä ja johon kuka tahansa voi osallistua, on julkinen riippumatta siitä, kuinka moni saapuu paikalle tai peritäänkö tilaisuuteen pääsymaksu vai ei. Teoksen levittäminen yleisön keskuuteen voi tapahtua esimerkiksi tarjoamalla teoksen kappale myytäväksi, vuokrattavaksi tai lainattavaksi. Tämä teoksen levittäminen yleensä kytkeytyy kappaleiden valmistamiseen.

Moraaliset oikeudet

Isyysoikeuden nojalla tekijä on ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii, kun edellä mainittuja taloudellisia oikeuksia hyödynnetään. Nimen ilmoitusvelvollisuus ei siis ole ehdoton, koska joissakin tapauksissa nimen ilmoittaminen on hankalaa, mutta esimerkiksi kirjassa tulee tekijän nimi mainita, teatteriesityksien osalta tekijän nimi tulee mainita ohjelmassa, televisiolähetyksien osalta kuulutuksissa tai lopputeksteissä, elokuvien osalta alku- tai lopputeksteissä, jne.

Respektioikeus tarkoittaa tekijälle kuuluvaa oikeutta vastustaa teoksensa sellaista muuttamista ja saattamista yleisön saataviin, joka loukkaa tekijänkunniaa eli tekijän kirjallista arvoa tai omalaatuisuutta. Tekijänkunniaa loukkaavaa teoksen muuttamista voi olla esimerkiksi kirjallisen teoksen julkaiseminen typistettynä versiona tai ala-arvoisena käännöksenä. Tekijänkunniaa loukkaava teoksen saattaminen yleisön saataviin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun näytelmäteos esitetään tekijää loukkaavassa muodossa tai yhteydessä. Jälkimmäisestä esimerkkinä tapaus, että tietyn ideologian mukainen teos esitetään vastakkaista ideologiaa edustavassa tilaisuudessa.


TEKIJÄNOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Tekijänoikeuden kokonais- ja osittaisluovutus

Tekijänoikeus voidaan luovuttaa kokonaan (tekijänoikeus) tai osittain (käyttöoikeudet).

Kun tekijä luovuttaa tekijänoikeutensa teokseensa kokonaisuudessaan, tekijä luovuttaa kaikki taloudelliset yksinoikeutensa teoksensa osalta. Moraalisia oikeuksiaan tekijä ei voi kokonaan tehokkaasti luovuttaa eli tekijän isyysoikeutta ja respektioikeutta on Suomen lain alla kunnioitettava.

Kun tekijä luovuttaa tekijänoikeutensa teokseensa osittain, tekijä myöntää jonkin oikeuden teokseensa, esimerkiksi käyttöluvan, yksinoikeutena tai rinnakkaisena. Jos ei toisin ole sovittu, ei se, jolle tekijänoikeus on luovutettu, saa muuttaa teosta eikä luovuttaa oikeutta toiselle.

Tekijänoikeus ja käyttöoikeudet käytännön valossa

Kun esimerkiksi käsikirjoittaja luovuttaa tekijänoikeutensa käsikirjoitukseen kokonaisuudessaan jollekin taholle, esimerkiksi tuottajalle tai teatterille, käsikirjoittaja luovuttaa tällöin kaikki taloudelliset yksinoikeutensa käsikirjoituksensa osalta. Näin ollen sillä, joka tekijänoikeuden saa, on oikeus hyödyntää käsikirjoituksen taloudellisia oikeuksia haluamallaan tavalla, esimerkiksi tuottajalla on oikeus tuottaa käsikirjoituksen pohjalta elokuva, tv-ohjelma, näytelmä, ym. ja muutoin hyödyntää käsikirjoitusta.

Kun käsikirjoittaja luovuttaa tekijänoikeutensa käsikirjoitukseen osittain, käsikirjoittaja luovuttaa jollekin taholle, esimerkiksi tuottajalle tai teatterille, tietyn rajatun käyttöoikeuden käsikirjoitukseen. Käsikirjoittaja voi luovuttaa käsikirjoituksensa osalta oikeuden tehdä käsikirjoituksen pohjalta esimerkiksi elokuva, tv-ohjelma, näytelmä, kirja, sarjakuva tai peli, muttei niitä kaikkia. Näin ollen käsikirjoittaja säilyttää muut kuin nimenomaisesti luovutetut käyttöoikeudet itsellään. Tällainen luovutettava käyttöoikeus voi olla yksinoikeus tai ei-yksinoikeus. Esimerkiksi kun sovitaan käsikirjoituksen elokuvausoikeuksista, tuottaja haluaa käyttöoikeuden tuottaa käsikirjoituksen pohjalta elokuvan yksinoikeudella, jottei kellään toisella tuottajalla voi olla oikeutta tuottaa saman käsikirjoituksen pohjalta elokuvaa. Toisaalta jos esimerkiksi joku teatteri on kiinnostunut esittämään näytelmäkäsikirjoituksen pohjalta teatteriesityksen, harvemmin on perusteltua, että tämän käyttöoikeuden tulisi olla yksinoikeus, koska käsikirjoittaja haluaa myöntää vastaavan käyttöoikeuden useimmiten myös muille teattereille. Tällöin ei ole kyse yksinoikeudesta vaan käyttöoikeudesta, joka voidaan myöntää useammalle taholle. Tästä on kyse myös Suomen näytelmäkirjailijaliitto ry:n valvoessa näytelmien tekijänoikeuksia esitysoikeuksien osalta. Suomen näytelmäkirjailijaliitto ry myöntää esitysoikeuksia eli käyttöoikeuksia useille tahoille, jolloin ei ole kyse yksinoikeudesta.

Tekijänoikeuden luovutukselle ei ole säädetty mitään määrättyä muotoa eli luovutukset voivat tapahtua suullisesti tai kirjallisesti, joten tekijänoikeuksien ja käyttöoikeuksien luovutusten osalta on syytä olla varovainen.


ALAN ERITYISPIIRTEITÄ

Käsikirjoituksen tekijänoikeudet vs. elokuvan/tv-ohjelman tekijänoikeudet

Käsikirjoituksen pohjalta valmistettava elokuva/tv-ohjelma on itsessään tekijänoikeudellinen teos, jonka luomiseen osallistuu useita henkilöitä, kuten esimerkiksi käsikirjoittaja, ohjaaja, kuvaaja, lavastaja ja leikkaaja. Tekijänoikeus kuuluu tällöin yhteisesti kaikille tekijöille eikä osallisten panoksia voida erottaa. Jotta elokuva/tv-ohjelma olisi esitettävissä, levitettävissä ja muutoin hyödynnettävissä, on tarkoituksenmukaista, että yksi taho, pääsääntöisesti tuottaja, voi lähtökohtaisesti määrätä elokuvan/tv-ohjelman oikeuksien käytöstä. Tämän johdosta käsikirjoitussopimuksissa tuottaja haluaa myös käsikirjoittajan luovuttavan oikeuksiaan elokuvaan/tv-ohjelmaan.

Sovittaessa käsikirjoituksen oikeuksista on tärkeää erottaa toisistaan käsikirjoituksen tekijänoikeudet ja elokuvan/tv-ohjelman tekijänoikeudet. Ensiksi, jotta elokuva/tv-ohjelma on mahdollista tehdä, käsikirjoittajan ja tuottajan tulee sopia käsikirjoituksen osalta oikeudesta tuottaa käsikirjoituksen pohjalta elokuva/tv-ohjelma. Käsikirjoittajasta ja tuottajasta riippuen nämä voivat sopia myös muista käsikirjoituksen käyttöoikeuksista. Toiseksi, jotta elokuva/tv-ohjelma on mahdollista esittää, levittää tai muutoin hyödyntää, käsikirjoittajan ja tuottajan tulee sopia käsikirjoittajalle yhtenä osallistujana syntyvistä oikeuksista elokuvaan/tv-ohjelmaan. Useimmiten on tarkoituksenmukaista, että käsikirjoittaja luovuttaa tuottajalle tekijänoikeusosuutensa taloudelliset oikeudet itse elokuvaan/tv-ohjelmaan, jotta tuottaja voisi sitä taloudellisesti hyödyntää parhaan kykynsä mukaan esittämällä elokuvaa/tv-ohjelmaa ja valmistamalla siitä kappaleita ja levittämällä näitä tallennekappaleita. Toisaalta käsikirjoittaja ja tuottaja voivat sopia käsikirjoittajalle maksettavista rojaltikorvauksista tuottajan elokuvan/tv-ohjelman myynnistä saamista tuloista.

Tekijänoikeuden rajoitukset

Tekijänoikeutta on rajoitettu eri tavoin tiettyjä nimenomaisia käyttötarkoituksia varten, joita ovat esimerkiksi tietyin ehdoin tapahtuva tilapäinen kappaleen valmistaminen, valmistaminen yksityiseen käyttöön, valokopiointi, sisäinen tiedotuskäyttö, teosten käyttäminen opetustoiminnassa ja tieteellisessä tutkimuksessa, kappaleiden valmistaminen eräissä laitoksissa, teosten kappaleiden valmistaminen yleisölle ja teosten välittäminen yleisölle sekä teosten käyttäminen vapaakappalekirjastoissa ja sopimuslisenssin nojalla.

Optio-oikeus

Käsikirjoituksen tai kirjan optio-oikeus tarkoittaa oikeuden haltijan, kuten tuottajan, hankkimaa oikeutta (pääsääntöisesti yksinoikeutta) lunastaa option voimassaoloaikana oikeus valmistaa tietyn käsikirjoituksen tai kirjan pohjalta ohjelma, elokuva, esitys, tms.

Novelisaatio-oikeus

Novelisaatio-oikeus tarkoittaa oikeutta valmistaa kirja jonkun elokuvan ja sen käsikirjoituksen pohjalta.

Jälkiperäisteosten tekijänoikeussuoja

Alkuperäisteosten lisäksi tekijänoikeussuojaa saavat myös ns. jälkiperäisteokset, kuten käännös, muunnelma ja kokoomateos. Samoin kuin alkuperäisteoksen, myös jälkiperäisteoksen pitää olla itsenäinen ja henkilöllisen leiman omaava tullakseen osalliseksi tekijänoikeussuojasta.

Kääntäjän tekijänoikeus

Kun teos käännetään toiselle kielelle, kääntäjällä on tekijänoikeus omaan panokseensa, mutta hänellä ei ole oikeutta määrätä siitä tavalla, joka loukkaa tekijänoikeutta alkuperäisteokseen eli kääntäjän oikeus riippuu käännettävän teoksen tekijänoikeudenhaltijan suostumuksesta ja lisäksi käännöksen tulee olla itsenäinen ja henkilöllisen leiman omaava.

Dramatisointi

Kun teoksesta tehdään muunnelma, esimerkiksi kirjat dramatisoidaan näytelmiksi tai elokuvakäsikirjoituksiksi, muuntelijalla eli tässä tapauksessa dramatisoinnin tekijällä on tekijänoikeus omaan panokseensa edellä esitetyin rajoituksin eli dramatisoinnin tekijän oikeus riippuu muunneltavan teoksen tekijänoikeudenhaltijan suostumuksesta ja lisäksi dramatisoinnin tulee olla itsenäinen ja henkilöllisen leiman omaava.

Sovitus

Teoksen sovittamisessa on myös kyse teoksen muunnelmasta, jolloin sovitustyön tekijällä on tekijänoikeus omaan panokseensa edellä esitetyin rajoituksin eli sovitustyön tekijän oikeus riippuu muunneltavan teoksen tekijänoikeudenhaltijan suostumuksesta ja lisäksi sovituksen tulee olla itsenäinen ja henkilöllisen leiman omaava.

Sitaattioikeus

Sitaatti- eli lainausoikeuden mukaan julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Hyvän tavan mukaisuus ja tarkoituksen edellyttämä laajuus tulkitaan tapauskohtaisesti. Teosta julkisesti toisinnettaessa on lähde mainittava siinä laajuudessa ja sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii. Hyvä tapa tekijän ja lähdeteoksen mainitsemisessa voi vaihdella aloittain.