Kannanotto taidetoimikuntajaon palauttamiseksi valmisteluun

Vastustamme Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) Esittävien taiteiden toimikunnan ja Taiteiden välisyyden, moninaisuuden ja kansainvälisyyden toimikunnan muodostamista näin keskeneräisten suunnitelmien ja vaillinaisen valmistelun pohjalta. Meille taiteen kentällä toimiville ei vielä esitetyn toimikuntajaon pohjalta käy selväksi, minkälainen tulee olemaan suunniteltujen toimikuntien keskinäinen ja toimikuntien ja jaostojen välinen työnjako, millaisia jaostoja ja kuinka monta niitä ylipäätään muodostetaan. Vaadimme palauttamaan asian tarkempaan valmisteluun, jossa taiteen kenttää aidosti kuullaan asian valmistelussa. 

Uusi toimikuntajako heikentää vertaisarviointia eikä sen ole osoitettu tuottavan edes kustannussäästöjä

Taidetoimikuntatyöskentely on vaarassa kaventua vailla riittävää asiantuntemusta suoritetuksi apurahanjaoksi. Käytännön työskentely laaja-alaisessa taidetoimikunnassa ja suunnitelluissa jaoksissa voi pahimmillaan vain lisätä byrokratiaa ja estää laaja-alaista keskustelua asiantuntijayhteisön kesken. Taidetoimikunnan tehtävänä lain mukaan on myös antaa asiantuntijalausuntoja oman toimialansa asioista sekä osallistua toimialansa asiantuntijaelimenä keskuksen taiteeseen liittyvään strategiatyöhön.

Tavoitteenamme on varmistua, että vertaisarvioinnin edellyttämä asiantuntemus (liittyen taiteenalan erilaisiin lajityyppeihin ja valtakunnallisuuteen), avoimuus ja läpinäkyvyys sekä avoin keskustelu aidosti toteutuvat eikä esteellisyysongelmia synny. Tähän antaa mahdollisuudet vain riittävän suuri taidetoimikunnan laaja-alainen ja alakohtainen jäsenmäärä. Vain näin voidaan vahvistaa taiteen ja taiteilijoiden asemaa.

Nyt esitetty entisten toimikuntien fuusioiminen ja siihen lisätyt jaostot toimivat vain, jos jaostojen henkilömäärä on suuri. Miksi on tarvetta kaventaa ja poteroittaa asiantuntemusta. Tässä esitetyssä mallissa taiteiden välinen keskustelu tulee olemaan harvavaltaista ja vertaisarviointia entisestään kaventavaa. Päätöksentekoon osallistuvien henkilöiden määrää vähentämällä ei lisätä moniäänisyyttä – päinvastoin.

Monikulttuurisuuden tulisi toteutua kaiken toimikuntatyöskentelyn läpäisevänä toimintaperiaatteena.

Esittävien taiteiden moninaistuminen ja erikoistuminen ei koske pelkästään esitystaidetta ja performanssia, vaan useita muita esityslajeja, esimerkiksi nukketeatteria, joka nykyisin on entistä enemmän aikuiskatsojille suunnattu esitysmuoto. Lasten- ja nuortenteatterin uutta yleisöä kasvattava vaikutus on merkittävä.

Valo-, ääni- ja videosuunnittelijoiden suunniteltu siirto audiovisuaaliseen toimikuntaan on ongelmallinen, he ovat olennainen osa esittävien taiteiden toimikunnan asiantuntija-aluetta. Näiden suunnittelijoiden hakemukset, jotka koskevat esittäviä taiteita tulisi jatkossakin käsitellä näyttämötaiteen tai esittävien taiteiden toimikunnassa. Muualla kuin näyttämöillä (kaupunki, galleria, tms) itsenäistä valo- ääni -ja videotaidetta tekevät taiteilijat, heidän valo-, ääni- ja videotaidehakemuksensa ja niiden käsittely voidaan luonnollisesti hoitaa ehdotetussa audiovisuaalisessa toimikunnassa, jossa tällöin tullaan myös tarvitsemaan varsinkin valo- ja äänitaiteen erityisasiantuntemusta.

Näyttämötaiteilijoiden kentän vakituisesti kiinnitetty taiteilijakunta vähenee jatkuvasti. Tämä tarkoittaa tulevaisuudessa yhä enemmän freelancereita ja varmasti entistä enemmän Taikelle suunnattuja hakemuksia myös näyttämö- ja tanssitaiteilijoiden ja sirkustaiteilijoiden muodostamalta entistä monimuotoisemmalta ja alati muotoaan muuttavalta kentältä.

Taiteen edistämiskeskuksen ja sen toimikuntien tulevaisuuden työskentelyhaasteet ovat kovat. Kasvavan hakijakunnan hakemusten sisältöjen arviointiin tarvittavan asiantuntemuksen lisäksi toimikunnan jäsenillä tulisi olla todella laaja-alaista ja eri osa-alueita ylittävää näkemystä ja ymmärrystä erilaisilla kentillä toimivien taiteilijoiden ja itse taiteen kenttien erilaisista kehitystarpeista ja niiden tulevaisuuden suunnista.

Taiteen kenttä uudistuu taiteen sisältä ja taiteen tarpeista. Taitelijat eivät halua olla taidehallinnon pelinappuloita.

Helsingissä, 28. elokuuta 2014

Suomen Näyttelijäliitto – Finlands Skådespelarförbund
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme)
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit
Lavastus- ja pukusuunnittelijat
Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat
CEFISTO - Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer
Teatterikeskus
Suomen Teatterit – Finlands Teatrar
Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)
Suomen Harrastajateatteriliitto
Suomen UNIMA
Nukketeatterikeskus Poiju
Suomen Assitej
Suomen Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry – Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf
Työväen Näyttämöiden Liitto
Teatterimuseo
Sirkuksen tiedotuskeskus
Esitystaiteen seura
Elina Knihtilä, näyttelijäntyön professori, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Teatterityön tutkinto-ohjelma (Näty), Tampereen yliopisto

Kannanottoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat alla luetellut työryhmän jäsenet tai kukin allekirjoittaja taho:
Näyttämötaiteen taiteilija professori, puheenjohtaja Reija Hirvikoski / Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto, reija.hirvikoski(a)gmail.com, 050 566 3995

Toiminnanjohtaja Elina Mäntylä / Suomen Näyttelijäliitto, elina.mantyla(a)nayttelijaliitto.fi,
040 835 9587

Johtaja Hanna Helavuori / Teatterin tiedotuskeskus, hanna.helavuori(a)tinfo.fi, 044 363 1722

Nike Jordan