Vad händer med konsten och konstnärerna i Finland?

Lagen om Centralen för konstens främjande kommer snart att behandlas i riksdagen. Vi är rädda för att lagen kommer att begränsa konstens autonomi och att förutsättningarna för att utöva konst kommer att försvagas. Vi kräver att verksamhetsområdet för centralen definieras i enlighet med dess namn ”för konstens främjande”. Konst är kultur, all kultur är dock inte konst. Den uppgift Centralen för konstens främjande har, är att trygga konstnärligt arbete och professionella konstutövares verksamhetsförutsättningar i Finland. Centralens uppgift kan inte vara att stödja den allmänna kultur- och amatörverksamheten. Det är undervisnings- och kulturministeriets uppgift. I Finlands grundlag tryggas konstnärlig frihet. Med detta lagförslag är man i färd med att försvaga denna frihet. I motiveringarna till lagförslaget konstaterar man att man med lagen strävar efter öppet beslutsfattande och ett ökande av autonomin. Om nuvarande förslag förverkligas är slutresultatet dock beklagligtvis det motsatta. Finansieringsbesluten i anslutning till stödjandet av konst övergår i alltför hög grad från konstnärerna till tjänstemän och koncentreras till ett fåtal personer. Expertgranskningen förlorar sin betydelse och försvagas. Hittills har lagförslaget varit bristfälligt och förordningsstexter har saknats. Utan förordningstexter har det varit omöjligt att forma sig en helhetsbild av effekterna av lagförslaget. En betydande minskning av den statliga finansieringen är i sikte. men dess effekter är nästan omöjliga att uppskatta och förutse. Vi önskar att lagförslaget dras tillbaka för vidare beredning, ifall man inte vid beslutsfattandet får alla, ur reformens synvinkel, centrala aspekter inskrivna i lagen och ifall det inte finns uppgifter tillgängliga angående de förordningar som stadgas i frågan. Vi önskar att frågan bedöms på nytt när förslaget till en revidering av konstförvaltningen är färdig i sin helhet. Finlands svenska författareförening Suomen Kirjailijaliitto Suomen Muusikkojen Liitto Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – Finlands Dramatiker och Manusförfattare Suomen Näyttelijäliitto-Finlands Skådespelarförbund Suomen Säveltäjät Suomen Taitelijaseura-Konstnärsgillet i Finland Suomen Teatterit-Finlands Teatrar Taidemaalariliitto Teatterikeskus-Teatercentrum Teatteri- ja Mediatyöntekijät-Teater och Mediearbetarna i Finland / Teme Työväen Näyttämöiden Liitto TNL Air Max 1 Master